REGULAMIN SKLEPU


Właścicielem sklepu internetowego kowalperun.pl jest firma:
Centrum Narzędzi Kowalskich PERUN 
32-084 Morawica 311
NIP PL676-107-65-40
Regon 120101900

Numer konta PKO BP o/Kraków: 28 1020 2906 0000 1202 0126 9414
Tel/fax: (+48) 12 285-63-23, tel. kom. (+48) 504 188 674
e-mail: sklep@kowalperun.pl

 
§ 1

Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin)

a) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. Z późn. zm.).
b) Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
c) Regulamin - niniejszy Regulamin  utworzony na podst. art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca  2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) , który określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
d) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa zamówienie w Sklepie.
e) Sklep (Sklep internetowy)- serwis internetowy dostępny pod adresem www.kowalperun.com, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
f) Towar - produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.
g) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
h) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, które określa  rodzaj oraz liczbę towaru.

§ 2

Zasady ogólne


1. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
2. Do korzystania ze  Sklepu Internetowego wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej.
3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż narzędzi kowalskich.
4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a realizującym zamówienie zwanym dalej Sprzedającym.
5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym zawierana jest w języku polskim.

§ 3

Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym. 
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy zarejestrować się na jego stronie internetowej www.kowalperun.com i wypełnić formularz, podać dane kontaktowe, adres na który Produkt ma być wysłany oraz numery telefonu i adres e-mail .
3. Następnie należy dokonać wyboru towarów zgodnie z  komunikatami wyświetlanymi na stronie.
4. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do "Koszyka",  podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT , wybiera sposób płatności, akceptuje Regulamin i wysyła zamówienie do Sklepu.
5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje  na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: "Potwierdzenie zamówienia" . Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje  zawarta.
7. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz warunków dostawy.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Klienta dane, w odpowiednim formularzu znajdującym się na stronach www Sklepu, będą niepełne lub błędne.
9. Ceny towarów oferowanych przez firmę PERUN podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłek, dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta sposób dostaw. 
10. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenie nowych towarów do oferty sklepu internetowego jak również ich usuwania, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych.
11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT; na życzenie wystawiamy faktury proforma.
12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą obsługę i użytkowanie oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa zakupionych narzędzi.

§ 4

Terminy wysyłki

1. Zamówienia płatne przy odbiorze realizowane będą po jego zatwierdzeniu, a zamówienia płatne przelewem / przedpłata po zaksięgowaniu pełnej kwoty transakcji na koncie bankowym. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikowania zamówień e-mailowo lub telefonicznie, w takim przypadku realizacja następuje po poprawnym zweryfikowaniu zamówienia.  
2. Czas realizacji w większości zamówień wynosi 1-14 dni roboczych, ponieważ wszystkie narzędzia wykonywane są na zamówienie. Czas realizacji zamówienia wysyłki płatnej przelewem / przedpłaty, rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na koncie bankowym. W przypadku braku towaru na magazynie czas realizacji może się wydłużyć (do 20 dni lub dłużej), w takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie nie później niż 2 dnia roboczego po przyjęciu zamówienia.
3. W przypadku wysyłki towaru, Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności kuriera bądź listonosza czy nie ma żadnych uszkodzeń, w momencie ich wystąpienia należy spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia przesyłki.

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo w terminie 14 dni odstąpienia od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 
-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy
- dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na FORMULARZU, którego wzór zamieszczony będzie na stronie internetowej Sprzedającego. 
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Sprzedający jest zobowiązany poinformować Konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Konsument po odstąpieniu od umowy zwraca towar za własny koszt, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, nie jest on zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy (konsument odstępujący od umowy może korzystać z towaru tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym).
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
15. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Centrum Narzędzi Kowalskich PERUN, 32-084 Morawica 311.
16. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  Nie przyjmujemy żadnych paczek wysłanych za pobraniem pocztowym! 
17. Zwrot paczki do nadawcy. W przypadku gdy Klient nie odbierze przesyłki "Zwrot - nie podjęto w terminie" (dwa tygodnie od pierwszego awiza) lub "Nieprawidłowy adres" (błąd klienta w podaniu adresu) i nastąpi zwrot paczki do nadawcy, skutkuje to dodatkowym obciążeniem Klienta kosztami zwrotu paczki oraz kosztami ponownego jej wysłania. 

§ 6

Postanowienie dotyczące przedsiębiorców

1. Do transakcji zawieranych z Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), zastosowanie mają uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym dotyczące przedsiębiorców.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi, przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest on dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. Przy odstąpieniu od umowy Klientowi niebędącemu konsumentem zostaną zwrócone koszty towaru bez kosztów dostaw. Zwrot jest możliwy jedynie jeśli produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony, w oryginalnym opakowaniu.
8. Na produkty zakupione w Sklepie udzielana jest roczna gwarancja.

§ 7

Warunki gwarancji na produkty oferowane przez Sprzedającego

1. Wszelkie reklamacje związane z produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Reklamowany produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres Centrum Narzędzi Kowalskich PERUN 32-084 Morawica 311 
4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@kowalperun.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. 
5. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę formularza reklamacji: Formularz reklamacji.
6. Sprzedawca uznając reklamację zawiadamia o tym Klienta wskazując powód wystąpienia wady oraz wskazując terminu jej usunięcia wad, wymiany produktu lub zwrotu ceny zakupu. 7. Sprzedawca odmawiając uznania reklamacji zawiadamia o tym Klienta wskazując powód nieuznania reklamacji oraz termin zwrotu produktu do Klienta lub zawiadamia Klienta o możliwości odbioru produktu w siedzibie Sprzedającego.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, które powstały po wydaniu produktu Klientowi, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej uprzednio w produkcie. 
9. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za wady produktu, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu produktu. 
10. Zakresem odpowiedzialności Sprzedawcy nie są objęte wady produktu, wynikłe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności:
  • o uszkodzeń mechanicznych powstałych po wydaniu produktu Klientowi (spowodowanych np. upadkiem, uszkodzeniem narzędziem, itp.),
  • o niewłaściwego montażu, niezgodnego z zasadami zawartymi w instrukcji,
  • o niewłaściwego sposobu przechowywania (wpływ czynników atmosferycznych, zanieczyszczeń, wilgoci),
  • o użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Prawa autorskie do publikowanych zdjęć produktów oraz treści należą do firmy Centrum Narzędzi Kowalskich PERUN. Wykorzystanie tych materiałów bez pisemnej zgody, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń.
2. Sprawy sporne, strony będą starać się rozwiązać polubownie, w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Sprzedającego. 
3. Korzystanie ze sklepu kowalperun.com jest jednoznaczne z akceptacją warunków dostawy oraz regulaminu sklepu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) , ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).